FORUM MIASTECZEK POLSKICH

16-17.09.2021 r. | Warszawa

Rzeczowo o wyzwaniach małych i średnich miejscowości.​

 

Tematyka przewodnia:

 • Nowa perspektywa budżetowa UE i Krajowy Plan Odbudowy – na jakie pieniądze mogą liczyć małe i średnie miasta?
 • Spadek dochodów własnych – konieczność zmian systemowych.
 • Gospodarka odpadami – czy może być taniej?
 • Kiedy subwencja oświatowa pokryje wydatki na edukację?
 • Wynagrodzenia w samorządzie – czy mogą być godne i sprawiedliwe?
 • Cyfryzacja, walka ze smogiem, Internet rzeczy i inne nowoczesne technologie w samorządzie – co, jak i za ile?

Forum Miasteczek Polskich to:

 • dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu,
 • 3 sesje plenarne oraz 12 paneli,
 • ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat, w tym ekspertów biznesowych i samorządowych, a także ministrów i posłów,
 • ponad 20 partnerów biznesowych,
 • Gala Miasteczek Polskich.

 

Forum Miasteczek Polskich, 16-17 września 2021 r.

Wprowadzenie komunalnego PIT, potrzeba finansowego wspierania cyfryzacji najmniejszych samorządów oraz rosnące koszty oświaty – to tematy jakie pojawiły się w trakcie dwudniowego Forum Miasteczek Polskich organizowanego w Warszawie w dniach 16 i 17 września 2021 r. W wydarzeniu udział wzięło blisko 300 samorządowców, ekspertów i polityków. Ze strony rządowej m.in. minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego Michał Cieślak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Forum Miasteczek Polskich odbyło się w dniach 16-17 września w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia był Michał Cieślak, minister ds. rozwoju samorządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Polityk wśród najbliższych planów podkreślił konieczność powołania rady samorządowej przy Premierze RP oraz organizowanie co 2-3 lata Krajowego Kongresu Samorządowego, na którym przedstawiane będą „dobre praktyki i to jak, jak jednostki samorządu terytorialnego radzą sobie z przepisami czy trudnościami administracyjnymi”. Padła także zapowiedź przygotowania projektu „dodatkowych źródeł finansowania JST z zakresu podatku PIT i CIT”. – Musicie mieć nowe źródła finansowania, poza tymi które oczywiście są już teraz – mówił.

Minister podkreślał, że „samorząd nie potrzebuje rewolucji, a ewolucji w funkcjonowaniu”. – 30 lat minęło, ale w legislacji niewiele się zmieniło. Stąd ogłoszony projekt Samorząd 3.0. Zgłoszone propozycje zmian legislacyjnych oceni i przeprowadzi powołana do tego celu rada naukowa. Polityk podtrzymał także plany przekształcenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w stały program, który raz w roku będzie uzupełniać budżet samorządów. – Będzie to mechanizm napędowy w zakresie inwestycji. Środki będą przyznawane na podstawie algorytmu. Michał Cieślak dodał, że łączny budżet w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przekroczy 120 mld zł.

Więcej szczegółów w sprawie rozstrzygnięcia procesów naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przedstawił Waldemar Buda. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej poinformował, że premier Mateusz Morawiecki powołał komisje, które ocenia wnioski samorządów w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota do rozdysponowania w ramach pierwszego naboru wniosków to 20 mld zł. – Wydawało się że to potężna kwota, a wnioski opiewają na łączną kwotę 92 mld zł. Rozstrzygnięcia zapadną w ciągu kilku tygodni – zapewnił parlamentarzysta. Następny nabór ogłoszony zostanie w październiku.

W trakcie jednego z paneli Forum Miasteczek Polskich pojawił się wniosek o wprowadzenie tzw. komunalnego PIT, który byłby gwarantowany i niezmieniany. – Tak, aby politycy żadnej opcji nie chwalili się, że dali nam więcej pieniędzy. Nikt nam tego nie daje. Gospodarka się rozwija, rosną płace, więc rosną także wpływy podatkowe – mówił autor pomysłu Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz miasta Kowal. Samorządowiec podkreślał, że „z roku na rok jest coraz trudniej pokrywać wydatki bieżące”. – Planowane zmiany podatkowe to koszt 13-15 mld zł dla JST. Problem ten będzie narastać, mamy inflację, rosnące koszty energii. W 2022 roku zmierzymy się ze skutkami wszystkich podwyżek, które już są i będą jeszcze większe. Uchwalenie budżetu z deficytem na wydatki bieżącej jest potencjalnie bardzo niebezpieczne – mówił burmistrz Gołembiewski.

Goście wydarzenia zwracali także uwagę na rosnące koszty oświaty. Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa, przekonywał, że nie wszystkie samorządy są gotowe, by przeznaczać coraz więcej pieniędzy na oświatę kosztem wydatków inwestycyjnych. Często, by ograniczać wydatki, konieczne okazuje się likwidowanie oddziałów w szkołach, a tego typu sytuację oznaczają protesty rodziców i burzliwe dyskusje na forum rady gminy. Stanisław Faber, były śląski kurator oświaty, zgadzał się, że problemem samorządów jest zbyt niska subwencja oświatowa. – Cudnie jest, gdy subwencja na poziomie szkół podstawowych równoważy wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – mówił.

Bardzo ciekawa dyskusja, w której prezentowane były różne sposoby radzenia sobie z gospodarką odpadami, prowadzona była w panelu, który miał odpowiedzieć na pytanie czy system może być tańszy i efektywniej zarządzany. O ile zaproszeni eksperci mieli różne spostrzeżenia na to w jaki sposób efektywniej zagospodarowywać odpady, o tyle byli jednogłośni w ocenie, że taniej na pewno nie będzie. Hanna Marliere, prezes spółki Green Management Group, przekonywała, że efektywne zarządzanie gospodarką odpadami jest efektywniejsze, gdy gminy otwierają się na szerszą współpracę z sąsiednimi JST. – Lepiej robić to systemowo i planistyczne – usłyszeliśmy.

Część panelu została poświęcona także kwestii budowy spalarni odpadów komunalnych. Katarzyna Dziurska ze spółki PGE Energia Cieplna mówiła o problemie wykorzystania odpadów wysokokalorycznych z frakcji z grupy 19. Przedsiębiorstwo jest nastawione na współpracę z samorządami w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, ale najczęściej napotyka na problemy inwestycyjne. – Co jest przeszkodą? Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ograniczenia planistyczne. Należy przewidywać budowę tego typu instalacji właśnie na etapie tworzenia aktów planu miejscowego – radziła dyrektor w spółce PGE EC.

Zbyt słabo postępująca cyfryzacja i problem ze sfinansowaniem tego typu usług przez mniej zamożne jednostki samorządu terytorialnego – to problem na jakie zwracali uwagę eksperci panelu poświęconego cyfryzacji samorząd. – Problemem są budżety gmin. Nasi klienci to bardzo duże samorządy, które są w stanie sfinansować wdrażanie e-usług z własnych środków, ale są to też mniejsze JST. Wykorzystanie e-usług na poziomie gmin nie jest zadowalające i mówię to z przykrością – mówił Janusz Szymura, prezes spółki Rekord SI. Na potrzebę wsparcia rządowego w dalszym procesie cyfryzacji zwracał uwagę także Grzegorz Sikorski, wójt gminy Hażlach.

Duży strumień środków finansowych na digitalizacją urzędów popłynie do najmniejszych miasteczek i gmin w ramach Programu Cyfrowa Gmina – zapowiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. – Jesteśmy w przededniu jego uruchomienia. Program Cyfrowa Gmina będzie dobrym impulsem dla samorządów. W mojej ocenie kryteria podziału środków sprawią, że strumień pieniędzy będzie kierowany tam gdzie wyzwania są największe – do najmniejszych i tych gmin, które mają największe potrzeby – zapewniał polityk zgromadzonych samorządowców.

Organizatorzy

Janusz Buzek

Janusz Buzek, MBA

Prezes Zarządu ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o.
Członek wspierający Unii Miasteczek Polskich

Grzegorz Cichy

Prezes Unii Miasteczek Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic

Strategiczny partner medialny

Patronat medialny

TVP3 Poznań
TVP3 Rzeszów

Patronat honorowy

Michał Cieślak

Michał Cieślak

Minister ds. Samorządu Terytorialnego

Michał Cieślak
Michał Cieślak
Michał Cieślak

Patronat merytoryczny

Michał Cieślak
Michał Cieślak
Michał Cieślak

Partner strategiczny

Michał Cieślak

Partnerzy biznesowi

Michał Cieślak
Logotyp Rekord
Logotyp Operator ARP
Michał Cieślak
Logotyp Rekord
Logotyp Operator ARP
Michał Cieślak
Logotyp Rekord
Logotyp Rekord
e-placowka oprogramowanie dla oświaty

Partner

Michał Cieślak
Michał Cieślak

Agenda *

* Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę programu Forum

16 września 2021 r.

Dzień 1

Rejestracja uczestników
i rozmowy przy kawie i herbacie

9:30 -11:00

SALA PLENARNA
11:00 – 11:15

Otwarcie Forum. Powitanie Uczestników. Wystąpienie organizatora.

11:15 – 11:40

Wystąpienie gościa specjalnego.

11:40 – 12:20

Małe i średnie miasta w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027 oraz w programach Krajowego Planu Odbudowy i Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

12:20 – 12:50

Przerwa kawowa

Sala plenarna
Sala A
Sala B
12:50 – 14:05
Sala plenarna

PANEL. Nowa perspektywa budżetowa UE oraz Krajowy Plan Odbudowy i Rządowy Fundusz Polski Ład – cele, zakres i formy wsparcia inwestycji samorządowych oraz o czym pamiętać, aby efektywnie wykorzystać środki unijne.

Sala A
PANEL. Demografia małych miast. Jak radzić sobie z depopulacją, starzeniem się mieszkańców i odpływem młodych ludzi? Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Ustawa lokal za grunt.
Sala B

PANEL. Szkoła pozytywnego rozwoju. Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu w celu podnoszenia efektów kształcenia i rozwoju doradztwa zawodowego. Ścieżki kariery uczniów.

14:05 – 14:45

Przerwa obiadowa

14:45 – 16:00
Sala plenarna

PANEL. Zarządzanie budżetem małych miast. Struktura dochodów. Dług. Inwestycje. Podatki lokalne. Sposoby na zwiększanie dochodów budżetowych.

Sala A

STUDIA PRZYPADKÓW. Zarządzanie szkolnictwem w aspekcie finansów miast. Skuteczne sposoby ograniczania kosztów oświaty w JST.

Sala B

PANEL. Cyfrowy urząd – efektywne narzędzia informatyczne oraz źródła ich finansowania.

16:00 – 16:20

Przerwa kawowa

16:20 – 16:45
Sesja podsumowująca pierwszy dzień Forum Miasteczek Polskich.

Gala Miasteczek Polskich

19:00 – 23:00

17 września 2021 r.

Dzień 2

SALA PLENARNA
8:30 – 9:00

Rozmowy przy kawie i herbacie

9:00 – 9:15

Wystąpienie organizatora.

9:15 – 10:15

Miasteczka wykorzystujące szanse i przyjazne dla mieszkańców – studia przypadków.

Mówca: Andrzej Maciejewski, Ekspert Instytutu Sobieskiego

Nowoczesny urząd przyjazny dla mieszkańca – jak to osiągnąć dzięki technologii Alfavox.

Mówca: Przedstawiciel firmy Alfavox sp. z o.o. – Partnera strategicznego Forum Miasteczek Polskich

10:15 – 10:45

Przerwa kawowa

Sala plenarna
Sala A
Sala B
10:45 – 12:00
Sala plenarna

PANEL. Rozwój gospodarczy w małych miastach. Struktura przedsiębiorstw. Rynek pracy. Aktywność zawodowa. Instytucje otoczenia biznesu. Programy wsparcia.

Sala A

PANEL. Transport zbiorowy i mobilność. Rozwój kolei i transport autobusowy.

Sala B

PANEL. Środowisko naturalne w aspekcie zmian klimatu. Ciepło miejskie, OZE, termomoderniczacje. Jak pokonać SMOG? Programy rządowe i dobre praktyki liderów światowych.

12:00 – 12:20

Przerwa kawowa

12:20 – 13:35
Sala plenarna

PANEL. Smart growth / slow city / compact city / green city – ciekawe idee w kontekście realiów miasteczek polskich oraz praktyczne narzędzia techniczne i informatyczne służące zarządzaniu miastem i wyzwalaniu energii społecznej.

Sala A

PANEL. Gospodarka odpadami. Czy może być taniej i efektywniej?

Sala B

PANEL PRZEWODNICZĄCYCH RAD. Sposoby sprawnego prowadzenia obrad: rady, komisji rady, klubu radnych. Narzędzia teleinformatyczne prowadzenia obrad organu uchwałodawczego. Jak działać w sytuacjach nietypowych?

13:35 -14:00

Sesja podsumowująca Forum Miasteczek Polskich.

14:00 – 14:40

Obiad

Udział w roli panelistów zapowiedzieli:

Andrzej BITTEL

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury

Jacek OZDOBA

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska

Iwona MICHAŁEK

Poseł RP

Ireneusz ZYSKA

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Artur LORKOWSKI

Wiceprezes NFOŚiGW

Cezary KAŹMIERCZAK

Prezes Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców

Andrzej GUŁA

Polski Alarm Smogowy

Bartłomiej DRUZIŃSKI

Prezes Krajowego Zasobu
Nieruchomości

dr hab. Jan IZDEBSKI

Profesor KUL

Ole TOFT

Ambasador Królestwa Danii

dr Krystian WASILEWSKI

Dyrektor Departamentu Współpracy
z Samorządem, KPRM

Adam ABRAMOWICZ

Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców

Paweł MIROWSKI

Wiceprezes NFOŚiGW

dr Łukasz ZABOROWSKI

Instytut Sobieskiego, KPRM

Andrzej MACIEJEWSKI

Instytut Sobieskiego

Jurand Saternus

Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu i Jakości Powietrza w Airly

Maciej Kiełbus

partner, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu

dr Adrian Misiejko

doktor nauk prawnych, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Paweł Karpiński

Dyrektor Biura Funduszu Dopłat, Bank Gospodarstwa Krajowego

Jakub Sprusiński

Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży, T-Master S.A.

Mikołaj Różycki

p.o. Prezesa PARP

Rejestracja

Kliknij poniżej, pobierz kartę zgłoszenia i odeślij na adres: zgloszenie@forummiasteczek.pl

Kontakt

Sekretariat Forum Miasteczek Polskich
ul. Gazownicza 5 lok. 1
43-300 Bielsko-Biała

tel. + 48 33 355 40 55; + 48 600 26 03 03
kontakt@forummiasteczek.pl
https://forummiasteczek.pl